Menu
Zoek
Contact
erfenis

Dossier erfenis en erfbelastingen

Dossier

Erfbelasting en successierechten - DELA

In dit tweede deel behandelen we de successietarieven in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.

Lees ook dossier 1: erfenis

Vlaanderen – Brussel – Wallonië : afzonderlijke spelregels

De successierechten zijn grotendeels een gewestelijke belasting, dit betekent dat de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) in zekere mate zelfstandig de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen in de successierechten/erfbelasting kunnen vastleggen. De drie gewesten hebben van deze bevoegdheid daadwerkelijk gebruik gemaakt zodat de successierechten/erfbelasting in de drie gewesten belangrijke verschillen vertonen

Welke successierechten zijn van toepassing op uw nalatenschap?

De successierechten van het gewest waar u woonde op het ogenblik van uw overlijden (dat is het ogenblik dat de nalatenschap openvalt).
Indien u evenwel in de periode van vijf jaar voor het overlijden in verschillende gewesten heeft gewoond, dan zijn de successierechten van het gewest waar u het langst heeft gewoond in deze vijfjarige periode van toepassing.
Het is voor het bepalen van de bevoegde regio niet van belang waar de erfgenamen wonen of waar de geërfde goederen gelegen zijn.

De Vlaamse successierechten: de erfbelasting

Sinds 1 januari 2015 heeft de Vlaamse belastingdienst de inning van de Vlaamse successierechten overgenomen. Ter gelegenheid van deze overname heeft de Vlaamse decreetgever de materie van de successierechten gehercodificeerd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (V.C.F.). De bedoeling hiervan was de procedureregels van de successierechten af te stemmen op de procedures voor andere Vlaamse belastingen, maar de hercodificatie heeft ook geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen aan de Vlaamse successierechten.

Eveneens met ingang van 1 januari 2015 heeft de Vlaamse overheid ervoor gekozen de term erfbelasting te lanceren. Sindsdien gebruikt men in Vlaanderen de begrippen erfbelasting en successierechten door elkaar, hetgeen niet noodzakelijk verkeerd is. Erfbelasting is in Vlaanderen de verzamelterm voor successierechten sensu stricto (verschuldigd op de nalatenschap van inwoners van Vlaanderen) en het recht van overgang bij overlijden (verschuldigd op de nalatenschap van niet-inwoners van België op onroerende goederen gelegen in Vlaanderen). Hierna zullen we de term erfbelasting gebruiken waar het specifiek over de Vlaamse successierechten gaat.

In Vlaanderen worden erfgenamen ingedeeld in drie categorieën volgens hun verwantschap met degene van wie ze erven:

 1. In rechte lijn en tussen partners;
 2. Tussen broers en zussen;
 3. Tussen alle anderen (vreemden).

De Brusselse tarieven in de successierechten

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën erfgenamen, naargelang hun verwantschap met de overledene.

 1. In rechte lijn en tussen partners
 2. Tussen broers en zussen
 3. Tussen ooms/tantes en neven/nichten
 4. Tussen alle anderen

De Waalse tarieven in de successierechten

De successierechten in het Waals gewest kennen net zoals de Brusselse successierechten vier categorieën:

 1. In rechte lijn en tussen partners
 2. Tussen broers en zussen
 3. Tussen ooms/tantes en neven/nichten
 4. Tussen alle anderen

Successiesimulator

Hoeveel betalen jouw erfgenamen aan successierechten? Wil je makkelijk en snel een overzicht van je erfgenamen en hun erfdeel? Via onze successiesimulator zie je in één oogopslag wie wat krijgt en hoeveel je erfgenamen aan successierechten moeten betalen. De resultaten krijg je via mail zodat je deze altijd opnieuw kan raadplegen.

 

Start mijn simulatie

Lees ook Deel I: erfenis

In dit eerste deel gaan we dieper in op de wetgeving inzake erfenissen, erfovereenkomsten en de erfrechtelijke gevolgen van schenkingen en van hun fiscale gevolgen.

Naar Deel 1