Menu
Zoek
Contact

Wat is een testament? Hoe een testament opmaken?

Een testament is een strikt persoonlijke en steeds herroepbare akte. Dit geschrift wordt opgesteld door de notaris of de erflater (ook wel ‘testator’ genoemd): de persoon die overlijdt en een nalatenschap achterlaat. Via een testament kan de erflater voor al zijn goederen of een gedeelte ervan een regeling treffen. Aan een testament kunnen beschikkingen (wat je wil of wenst na jouw overlijden) toegevoegd worden of er kan zelfs een heel nieuw testament opgesteld worden. De erflater stelt dus steeds een testament op voor de tijd hij/zij niet meer in leven zal zijn.


Hoe stel ik een testament op?

testament

De erflater is echter niet volledig vrij. Er zijn immers erfgenamen die over een zgn. voorbehouden erfdeel, of reservatair erfdeel, beschikken dat zij kunnen opeisen. Er zijn twee categorieën reservataire erfgenamen: de langstlevende echtgenoot en de afstammelingen, waaronder de kinderen.

  • De langstlevende echtgenoot zal na overlijden van de partner beschikken over de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik, met een minimum van het vruchtgebruik van de gezinswoning. Een niet gehuwde partner (wettelijk of enkel feitelijk samenwonend) heeft geen reserve en kan steeds onterfd worden.
  • Sinds de wetswijziging in september 2018 beschikken de kinderen over een reserve van de helft van het vermogen van de ouders, ongeacht het aantal kinderen.

De reservataire erfgenamen hebben het recht om zich tegen de uitvoering van het testament te verzetten wat betreft hun voorbehouden deel. Ze zijn evenwel niet verplicht om dat te doen. Ze kunnen dus ook akkoord gaan met de uitvoering van het testament.

Een bij testament aangeduide erfgenaam heet legataris. Een erfdeel toegewezen bij testament heet legaat.

DELA foto

Welke soorten legaten zijn er?

Er bestaan verschillende soorten legaten:

  • Algemeen legaat: de erflater laat zijn volledige vermogen na aan de legataris.
  • Legaat onder algemene titel: de erflater laat een gedeelte van zijn vermogen na aan de legataris. Bijvoorbeeld: ¼ van zijn onroerende goed of de helft van zijn roerende goederen.
  • Bijzonder legaat: de erflater laat een welbepaald goed na aan de legataris. Bijvoorbeeld: het schilderij van Monnet dat in zijn/haar woonkamer hangt.

Wat is het nut van een testament?

Personen zonder kinderen hebben baat bij een testament. Voor gehuwden is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij een beschikking maken voor de goederen die van hen beiden zijn want ‘goederen van de gemeenschap’, die ze dus samen bezitten, gaan altijd automatisch in volle eigendom toekomen aan de overlevende. Dus de persoon die het langste leeft.

Je kan ook een verdere erfgenaam of een vreemde aanstellen tot bijzonder legataris van een bepaalde som of een bepaalde zaak met vrijstelling van erfbelasting in een testament. Dat betekent dat de algemene legataris niet alleen erfbelasting zal moeten betalen op zijn deel, maar ook op het deel dat de bijzondere legataris krijgt.

Wat is het verschil tussen een testament en laatste wilsbeschikking?

Een testament gaat over het vermogen van de erflater. Met een laatste wilsbeschikking bepaalt iemand de bestemming van zijn/haar stoffelijk overschot en hoe de uitvaart er moet uitzien.

Het is aan te raden om een laatste wilsbeschikking neer te leggen bij de burgerlijke stand. De burgerlijke stand stelt een modelformulier ter beschikking. Theoretisch gezien kan een laatste wilsbeschikking ook een eigenhandig testament zijn indien de wilsbeschikking ook over het vermogen van de overledene gaat en aan alle geldigheidsvoorwaarden (zie hieronder) van een eigenhandig testament voldoet.

Maar om verwarring en betwisting te vermijden, houd je een testament en een laatste wilsbeschikking echter best goed van elkaar gescheiden.

Meer informatie op www.notaris.be en www.testament.be.

testament

Naast een testament kan je nu nog andere zaken regelen voor later. Heb je al eens gedacht aan een uitvaartverzekering? Daarmee bespaart je jouw nabestaanden de kosten en zorgen van jouw afscheid. Een mooi gebaar. Bereken jouw premie voor een DELA Uitvaartzorgplan met nabestaandenzorg.

Bereken uw premie