Privacyverklaring

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

A. DELA respecteert uw privacy

DELA hecht veel belang aan uw privacy en wenst (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe DELA persoonsgegevens over u verwerkt.

Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Dit is alleszins het geval bij registratie van een MijnDELA-account. Ook wanneer u sporadisch gebruik maakt van bepaalde diensten zonder account, zoals het plaatsen van deelnemingen op de website www.ingedachten.be of het maken van een afspraak op www.dela.be, kan u om persoonlijke informatie worden gevraagd.

DELA verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

B. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de privacywet van 8 december 1992 noemt deze natuurlijke persoon de 'betrokkene'). Het kan gaan om de naam van deze persoon, een geboortedatum, een foto, een telefoonnummer (zelfs het telefoonnummer van op het werk), een code, een wachtwoord, een polisnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, …

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens verstaan. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van deze gegevens.

C. Wie is DELA?

DELA is dé uitvaartspecialist in België die actief is op het vlak van verzekeren en verzorgen van uitvaarten.

Onder DELA wordt verstaan DELA Verzekeringen, gevestigd op de Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, Belgisch bijkantoor (met ondernemingsnummer 0436.922.642 – FSMA nr. 985) van DELA Verzekeringen N.V., een verzekeringsonderneming naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel op de Oude Stadsgracht 1, Eindhoven en DELA Holding Belgium N.V. gevestigd op de Noorderplaats 5, bus 2, 2000 Antwerpen (met ondernemingsnummer 0464.914.763).

D. Verantwoordelijke voor de verwerking

DELA Verzekeringen en DELA Holding Belgium N.V. zijn overeenkomstig de Privacywet van 8 december 1992 verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat zij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten (zie hieronder 'Waarvoor verzamelt en verwerkt DELA uw persoonsgegevens?').

ARTIKEL 2: UW RECHTEN ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

A. Welke zijn uw rechten wanneer DELA uw persoonsgegevens verwerkt?

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over de volgende rechten:

 • U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt door DELA;
 • U kunt schriftelijk de verbetering eisen van foutieve gegevens die over u zouden worden verwerkt;
 • Wanneer uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden worden verwerkt, kunt u zich daartegen verzetten (zie Art. 2,C).

B. Hoe kan u deze rechten uitoefenen?

U kan DELA steeds aanspreken indien u uw rechten wil uitoefenen m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan op verschillende manieren:

 • Via uw MijnDELA-account op de website www.dela.be;
 • Via een e-mail ter attentie van info@dela.be;
 • Schriftelijk, gedateerde en ondertekend, ter attentie van DELA Holding Belgium N.V. Noorderplaats 5, bus 2, 2000 Antwerpen

DELA vraagt dat indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens of indien u deze wenst te wijzigigen, u zo duidelijk en specifiek mogelijk bent. DELA moet u uiteraard ook op correcte wijze kunnen identificeren. Op die manier is DELA er zeker van dat het niet iemand anders is die uw rechten uitoefent.U dient dus uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart.

U kan uiteraard de rechten uitoefenen voor de minderjarige van wie u (wettelijk) vertegenwoordiger bent. Zo kan u bijvoorbeeld de rechten uitoefenen van uw minderjarig kind.

U kan ook steeds terecht bij de Belgische privacycommissie indien u nadere informatie wenst of als u niet akkoord gaat met het standpunt ingenomen door DELA. U vindt alle nodige informatie hiervoor op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.

C. U kan zich steeds kosteloos verzetten tegen direct marketing

Zoals vermeld kunt u uw recht op verzet tegen direct marketing kosteloos uitoefenen. Onder direct marketing wordt volgens de Privacy Commissie verstaan: "alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enig daarmee verband houdende dienst."

Direct marketing viseert dus de situatie waarin DELA u zou contacteren om haar diensten aan te bieden of een andere boodschap te verzenden.

U kan zich hiertegen op verschillende manieren verzetten:

 • Via uw MijnDELA account kan u uw voorkeuren instellen (bij de rubriek 'contactvoorkeuren'). U dient hiervoor eerst uw onlineprofiel te hebben aangemaakt op de site www.dela.be.
 • Via de link 'uitschrijven' onderaan alle commerciële e-mails.

Indien u zich heeft verzet tegen direct marketing, kan u die keuze later steeds aanpassen. Let op, DELA kan u zelfs in geval van verzet blijven contacteren voor andere doeleinden, zoals een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract.

D. U heeft het recht van inzage op uw persoonsgegevens

Zoals vermeld, beschikt u over het wettelijke recht op inzage en eventuele verbetering van de persoonsgegevens die over u worden verwerkt door DELA via de procedure zoals beschreven in artikel 2,B. Indien nodig kunt u ook vragen aan DELA om de gegevens te verbeteren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

ARTIKEL 3: WAARVOOR VERZAMELT EN VERWERKT DELA UW PERSOONSGEGEVENS?

DELA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. DELA zal per doeleinde alleen de relevante gegevens verwerken.

A. DELA dient de beoordelen of en onder welke voorwaarden een overeenkomst kan worden gesloten

Bij de aanvraag, voorafgaand aan het sluiten van een DELA-uitvaartzorgplan is DELA verplicht om bepaalde gegevens te verwerken teneinde uw aanvraag te kunnen behandelen. Dergelijke gegevensverzameling en -verwerking is gebruikelijk voor een levensverzekering (tak 21).

B. DELA verwerkt uw persoonsgegevens bij de uitvoering van de overeenkomst

Teneinde DELA de mogelijkheid te bieden u een optimale dienstverlening te garanderen, dient DELA uw persoonsgegevens administratief en boekhoudkundig te kunnen verwerken.

C. DELA dient de wet na te leven

DELA is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken o.a. in het kader van:

 • anti-witwaswetgeving;
 • boekhoudkundige verwerking;
 • slapende fondsen;
 • de verplichting om rechtmatige vragen van de toezichtshouders FSMA (www.fsma.be), de Nationale Bank van België (www.nbb.be) en De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) te beantwoorden;
 • fiscale verplichtingen;
 • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.

D. DELA beschikt over een aantal legitieme belangen

DELA heeft een aantal legitieme belangen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij let DELA erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt omwille van:

 • het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van DELA bijvoorbeeld bij geschillen,
 • beheer van klanten en van groepen van klanten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, zelfstandigen, …) en persoonsprofielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klant,
 • verzorgen en verbeteren van de website www.dela.be, www.ingedachten.be, www.safeinheaven.be zodat DELA zoveel mogelijk van uw vragen met betrekking tot deze websites kan beantwoorden;
 • gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten indien DELA haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert of overdraagt. Dit kan betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van DELA geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

E. DELA beschikt over een bijzonder legitiem belang: direct marketing

DELA beschikt over verschillende producten die zij u kan aanbieden en waarvoor zij u rechtstreeks kan contacteren (direct marketing).

Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor.

Als u niet wenst gecontacteerd te worden door DELA met informatie, reclame of voorstellen op uw maat, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van DELA om u te benaderen. Meer informatie daarover vindt u onder artikel 2,C (hierboven).

ARTIKEL 4: DELA VERKOOPT OF EXPLOITEERT PERSOONSGEGEVENS NIET COMMERCIEEL VIA DERDEN

DELA zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

ARTIKEL 5: UITWISSELING VAN GEGEVENS BINNEN DELA

A. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DELA

DELA kan uw (persoons)gegevens doorsturen naar een andere entiteit van de DELA, in België of daarbuiten, of deze gegevens verwerken als ze legitiem werden verzameld bij een andere entiteit van DELA, in België of daarbuiten. Dit geldt voor zover er geen wettelijk beletsel is.

DELA kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hierboven genoemde entiteiten van DELA, persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen.

B. DELA garandeert een evenwaardige bescherming van uw persoonsgegevens door alle entiteiten van de DELA-groep

DELA ziet erop toe dat binnen haar entiteiten de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

C. Waarom worden gegevens uitgewisseld binnen DELA?

De uitwisseling binnen DELA kan gebeuren met het oog op naleving van wettelijke vereisten, beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst, de volgende legitieme doeleinden:

 • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en of ondersteuning daarvan;
 • studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken maken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van DELA.

D. Bijzonder doel: (direct)-marketing

Uw persoonsgegevens, kunnen voor (direct-)marketingdoeleinden worden uitgewisseld binnen DELA, ook met de vennootschappen waarmee u nog geen contacten of contractuele relatie heeft opgebouwd. Zoals reeds vermeld heeft U uiteraard het recht om zich daartegen te verzetten (zie Art. 2,C).

ARTIKEL 6: CORRECTHEID VAN DE OPGEGEVEN PERSOONSGEGEVENS

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. DELA kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites www.dela.be, www.safeinheaven.be, www.ingedachten.be of delen ervan ontzeggen.

Bij gebruik van bepaalde websites, zoals bijvoorbeeld de sites www.dela.be en www.safeinheaven.be, kan u eveneens worden gevraagd om persoonsgegevens van derden op te geven. Indien u persoonsgegevens van derden aan DELA meedeelt, garandeert u de noodzakelijke toestemming te hebben bekomen van de betrokkenen en u vrijwaart DELA expliciet voor enige schade of verhaal van derden op basis van het privacyrecht van die betrokkene derden.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

DELA let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

ARTIKEL 8: BEVEILIGING

DELA verbindt zich ertoe adequate maatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

ARTIKEL 9: TOESTEMMING

Als u klant wordt of blijft bij DELA of als u persoonsgegevens doorgeeft aan DELA, dan wordt vermoed dat u instemt met de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring.

ARTIKEL 10: INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN SPECIFIEKE PERSOONSGEGEVENS

A. Gezondheidsgegevens

Gezondheidsgegevens omvatten alle gegevens die betrekking hebben op uw gezondheidstoestand en die informatie geven over de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de betrokkene in het verleden, het heden en de toekomst. DELA verwerkt gezondheidsgegevens met bijzondere zorg. De verwerking ervan gebeurt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (zoals een raadsgeneesheer).

B. Website – cookies

Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat DELA ervan uit dat u, als u op de site blijft, toestemt met de gegevensverwerking die voortvloeit uit deze cookie, zelfs als die gepersonaliseerd wordt (voor meer informatie, zie Cookiebeleid).

ARTIKEL 11: GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter enz. dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door Facebook of Twitter en over de rechten en mogelijkheden voor u om uw privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers:

DELA is gebonden aan het privacy beleid van deze derden. DELA raadt u daarom aan de betreffende privacyverklaring door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Om te vermijden dat Facebook of Twitter uw bezoek aan onze website koppelt aan uw gebruikersaccount van deze providers, dient u zich af te melden voordat u de websites van DELA bezoekt.