Menu
Zoek
Contact

Medische acceptatie

Wat en waarom?

Een DELA Uitvaartzorgplan aanvragen, gaat makkelijk en snel via jouw bemiddelaar of online. Bij de polisaanvraag zit er een gezondheids- en toestemmingsverklaring. Wij zijn naast dé uitvaartspecialist in België ook een verzekeraar. En verzekeraars, die verzekeren risico’s. Je neemt immers een verzekering op jouw leven en daarvoor willen wij het overlijdensrisico goed en correct kunnen inschatten.


Daarom vragen wij informatie over jouw gezondheid. Wens je een DELA Uitvaarzorgplan af te sluiten? Dan is het belangrijk dat je deze gezondheids- en toestemmingsverklaring volledig en naar waarheid invult. Maar wees gerust, het merendeel van de mensen verkeert doorgaans in goede gezondheid. Zij kunnen dus zonder problemen een Uitvaartzorgplan afsluiten. In sommige gevallen is er echter wel sprake van een medisch verleden of ziekte en kan er een bijpremie of wachttijd gevraagd worden. We leggen dit graag verder uit op een transparante en duidelijke manier.

Download de brochure Toelichting Gezondheids- en Toestemmingsverklaring
Schema-ma

Waarom werkt DELA met een Medische acceptatie?

Een afdoend antwoord in dit filmpje.

FAQ medische acceptatie

Waarom hanteert DELA een medisch acceptatiebeleid?

DELA wenst de premies zo laag mogelijk te houden. In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook zo blijft. De risico’s die niet in de basispremie zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat je een verzekering afsluit of een verzekering verhoogt. Wanneer bij de beoordeling blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden je verzekerd kunt worden.

Waarom moet ik een gezondheids- en toestemmingsverklaring invullen?

DELA vraagt jouw gezondheidsgegevens op in het kader van de beoordeling, het afsluiten en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Voor de verwerking van jouw medische informatie hebben wij jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Jouw gezondheidsgegevens worden verwerkt om het te verzekeren risico te bepalen en bijgevolg te beoordelen onder welke voorwaarden jouw verzekering kan afgesloten worden en ook om bij overlijden na te gaan of jouw gezondheidstoestand op het moment van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst naar waarheid werd meegedeeld. De verzekeringswetgeving bepaalt uitdrukkelijk dat elke fraude, opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste verklaring de nietigheid van de betreffende waarborgen tot gevolg heeft. De premies die in dat geval betaald werden, blijven DELA toekomen.

Moet ik de gezondheidsvragenlijst samen met mijn behandelend arts invullen?

Dat is niet verplicht, maar wel aan te raden als je vindt dat de gegevens die je moet doorgeven te ingewikkeld zijn. Zo beschikt DELA over de juiste gegevens om jouw dossier op de beste manier te evalueren.

Ik wil mijn minderjarig(e) kind(eren) mee verzekeren in mijn overeenkomst. Moet ik voor hen een medisch dossier laten aanmaken?

Neen, om jouw minderjarige kinderen te verzekeren in een DELA Uitvaartzorgplan, is geen medisch onderzoek vereist.

Waarop is de medische acceptatie gebaseerd?

De acceptatie is gebaseerd op medische gegevens uit de verzekeringsgeneeskunde: statistieken over ziektes, aandoeningen en aanverwanten die gedurende jaren verzameld werden. Die statistieken worden door de verzekeraars gebruikt om richtlijnen te bepalen voor het aanvaarden van kandidaat-verzekerden.

Wie beoordeelt mijn medische informatie?

Medische dossierbeheerders beoordelen jouw medische informatie in samenwerking met de Raadgevend Geneesheer die advies verleent over medische risico's verbonden aan de verzekeringsovereenkomst.

Wie kan mijn gezondheidsgegevens inzien?

Informatie over jouw gezondheid is vertrouwelijk. Uitsluitend de personen binnen DELA die belast zijn met het ontvangen van jouw gezondheidsgegevens kunnen jouw gegevens inzien. Daarnaast hebben uitsluitend volgende personen toegang tot jouw medische informatie:

  • De Raadgevend Geneesheren
  • De personen die in het kader van een mogelijk geschil kennis moeten nemen van jouw gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld een advocaat)
  • Andere personen die noodzakelijk over jouw medische informatie moeten kunnen beschikken

DELA zal jouw gezondheidsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Als verzekerde heb je het recht om de uitdrukkelijke toestemming die je gaf voor de verwerking van jouw gezondheidsgegevens in te trekken. Dit kan evenwel een impact hebben op de verdere uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en kan er bijvoorbeeld toe leiden dat jouw deel van de verzekeringsovereenkomst moet afgekocht worden. Alle handelingen die we stelden voordat je jouw toestemming introk, blijven geldig. Intrekking van jouw toestemming kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via e-mail (privacy@dela.be) of per post (DELA ter attentie van de Data Protection Officer, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen), vergezeld van een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart ter identificatie.

Wat kan het resultaat zijn van de medische beoordeling?

Iedereen die bij DELA een Uitvaartzorgplan wil afsluiten, doorloopt de aanvaardingsprocedure. Afhankelijk van jouw gezondheidstoestand op het moment van jouw aanvraag word je a) gewoon aanvaard, b) aanvaard met een bijpremie en/of wachttijd of c) bieden we je als alternatief een koopsomformule aan.

Wat moet ik doen indien ik aan een aandoening lijd die niet in de gezondheidsvragenlijst vermeld staat?

Indien je aan een ziekte of aandoening lijdt die niet in de vragenlijst staat, kruis je toch de desbetreffende categorie aan, beantwoord je de vragen en verstrekt je verdere informatie m.b.t. jouw ziekte of aandoening in de ruimte voor eventuele toelichting. Hier vind je terug van welke ziekte of aandoening je geen melding moet maken.

Ik heb geen categorie aangeduid op de gezondheidsvragenlijst, maar krijg toch een bijpremie?

Een bijpremie kan het gevolg zijn van een combinatie van lengte en gewicht en/of andere elementen.

Krijg ik altijd een bijpremie als ik een gezondheidsvragenlijst invul?

Neen, dit hangt af van verschillende factoren. In de gezondheidsverklaring wordt naar ziekte en medicatiegebruik gevraagd. Dit leidt niet automatisch tot een verhoogde premie. Niettemin moet je steeds eerlijk en grondig de gezondheidsverklaring invullen. De medische dossierbeheerders of de Raadgevend Geneesheer bepalen of je aanvaard wordt aan de standaardpremie of een bijpremie.

Wat is een wachttijd?

De Raadgevend Geneesheer kan een wachttijd opleggen. Die wachttijd wordt uitgedrukt in maanden en kan minimum 1 maand en maximum 60 maanden bedragen. Tijdens deze wachttijd betaal je jouw premie, maar heb je nog geen recht op uitkering en nabestaandenzorg. Jouw wachttijd loopt automatisch af. Daarna ben je verzekerd voor het door jou gekozen verzekerd bedrag en heb je recht op uitkering alsook nabestaandenzorg. De wachttijd is niet van toepassing bij een overlijden ten gevolge van een ongeval. Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak buiten de persoon van de verzekerde ligt, en waarbij deze lichamelijke letsels oploopt, die rechtstreeks en noodzakelijk de dood tot gevolg hebben, ofwel onmiddellijk, ofwel binnen de 12 maanden die volgen op de dag van het ongeval.

Ik heb de brief ontvangen met daarin de bijpremie en/of wachttijd en maak nu graag een afspraak met jouw Raadgevend Geneesheer om zijn advies te bespreken.

DELA kan je niet rechtstreeks in contact brengen met de Raadgevend Geneesheer omdat dit gevolgen zou hebben op het dossierbeheer. Daarom raden we je aan om het RIZIV-nummer van onze Raadgevend Geneesheer door te geven aan jouw behandelend arts. Je vindt het nummer onderaan de brief over jouw bijpremie en/of wachttijd. Op die manier kunnen beide artsen overleggen en jou hun bevindingen overmaken.

De polisdocumenten van de overeenkomst werden verzonden zonder mijn goedkeuring nadat ik jouw schrijven over de bijpremie en/of wachttijd heb ontvangen. Waarom gebeurde dat en wat moet ik nu doen?

Zoals vermeld in de brief die je ontving, stelt DELA jouw verzekeringsovereenkomst op volgens de nieuwe premie als wij binnen de twee weken geen reactie van jou mogen ontvangen. Je hebt wel het recht om binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van jouw overeenkomst alsnog jouw aanvraag op te zeggen.

Ik sloot een overeenkomst af voor mezelf en een tweede verzekerde. We willen maandelijks betalen. Wat als één van ons beiden niet aanvaard wordt omwille van onze medische voorgeschiedenis?

Als DELA slechts één van beide verzekerden kan aanvaarden op basis van een periodieke betaling, dan maken we twee afzonderlijke aanvragen op. Eén aanvraag volgens het medisch advies, waarop de verzekeringnemer kan antwoorden. En een tweede aanvraag waarvoor we de polisdocumenten zullen opmaken overeenkomstig de criteria bij de onderschrijving van de overeenkomst.

Mijn gezondheidstoestand is veranderd nadat mijn verzekeringsovereenkomst is ingegaan. Moet ik dit melden?

Neen. Het acceptatiebeleid dat genomen is na de beoordeling van jouw aanvraag en de inwerkingtreding van jouw overeenkomst geldt voor de hele duur van de verzekering. Jouw verzekeringsovereenkomst treedt in werking op de ingangsdatum en nadat je de eerste premie betaald hebt. Mocht er zich, tussen het ondertekenen van het polisvoorstel en de inwerkingtreding van jouw overeenkomst een wijziging voordoen in jouw algemene gezondheidstoestand, dan dien je dit wel te melden aan DELA. Wanneer jouw gezondheidssituatie verslechtert na de inwerkingtreding van jouw overeenkomst, hoef je dit niet te melden aan DELA en blijf je dus gewoon verzekerd tegen de voorwaarden die bij de inwerkingtreding van de overeenkomst golden.

Bij het afsluiten van mijn polis koos ik voor een eenmalige premie. Waarom wordt er alsnog een bijpremie toegepast?

Op basis van jouw leeftijd op 31 december van het lopende jaar berekent DELA een eenmalig premiebedrag om je te verzekeren voor het door jou gekozen kapitaal. DELA evalueert de risico’s die niet in de premie zijn begrepen op het ogenblik van de onderschrijving van de verzekering. Bijgevolg worden ook medische gegevens geanalyseerd bij een aanvraag voor een eenmalige premie. Daarom stellen wij je een verhoging van de eenmalige premie voor om de verzekering af te stemmen op de specifieke medische situatie.