Menu
Zoek
Contact
Mijn DELA verzekeringspremie bekijken
Bereken mijn kostprijs

Waarom wil DELA informatie over mijn gezondheid?

Wil je een DELA Uitvaartzorgplan afsluiten? We verwelkomen je graag. Tijdens je polisaanvraag vragen we je om een gezondheids- en toestemmingsverklaring in te vullen. Door inzicht te krijgen in jouw gezondheidssituatie kunnen we het risico op overlijden zo goed mogelijk inschatten. Onderstaand schema geeft ons proces van medische acceptatie weer. Wil je graag nog meer info? Download dan onze brochure.

Download brochure
medische acceptatie

Wat is medische acceptatie en hoe het werkt?

Kan ik het formulier door iemand anders laten invullen? Wat als mijn gezondheidssituatie wijzigt? Vind het antwoord op al jouw vragen en meer in dit kort filmpje.

FAQ medische acceptatie

DELA wenst de premies zo laag mogelijk te houden. In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook zo blijft. De risico’s die niet in de basispremie zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat je een verzekering afsluit of een verzekering verhoogt. Wanneer bij de beoordeling blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden je verzekerd kunt worden.

De acceptatie is gebaseerd op medische gegevens uit de verzekeringsgeneeskunde: statistieken over ziektes, aandoeningen en aanverwanten die gedurende jaren verzameld werden. Die statistieken worden door de verzekeraars gebruikt om richtlijnen te bepalen voor het aanvaarden van kandidaat-verzekerden.

Uitsluitend onze adviserend arts beoordeelt en behandelt jouw geneeskundige verklaring. We hechten veel belang aan je privacy en behandelen je persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

DELA vraagt jouw gezondheidsgegevens op in het kader van de beoordeling, het afsluiten en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Voor de verwerking van jouw medische informatie hebben wij jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Jouw gezondheidsgegevens worden verwerkt om het te verzekeren risico te bepalen en bijgevolg te beoordelen onder welke voorwaarden jouw verzekering kan afgesloten worden en ook om bij overlijden na te gaan of jouw gezondheidstoestand op het moment van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst naar waarheid werd meegedeeld. De verzekeringswetgeving bepaalt uitdrukkelijk dat elke fraude, opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste verklaring de nietigheid van de betreffende waarborgen tot gevolg heeft. De premies die in dat geval betaald werden, blijven DELA toekomen.

Als verzekerde heb je het recht om de uitdrukkelijke toestemming die je gaf voor de verwerking van jouw gezondheidsgegevens in te trekken. Dit kan evenwel een impact hebben op de verdere uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en kan er bijvoorbeeld toe leiden dat jouw deel van de verzekeringsovereenkomst moet afgekocht worden. Alle handelingen die we stelden voordat je jouw toestemming introk, blijven geldig. Intrekking van jouw toestemming kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via e-mail (privacy@dela.be) of per post (DELA ter attentie van de Data Protection Officer, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen), vergezeld van een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart ter identificatie.

Dat is niet verplicht, maar wel aan te raden als je vindt dat de gegevens die je moet doorgeven te ingewikkeld zijn. Zo beschikt DELA over de juiste gegevens om jouw dossier op de beste manier te evalueren.

Neen, om jouw minderjarige kinderen te verzekeren in een DELA Uitvaartzorgplan, is geen medisch onderzoek vereist.

Informatie over jouw gezondheid is vertrouwelijk. Uitsluitend onze adviserend arts beoordeelt en behandelt jouw geneeskundige verklaring. We hechten veel belang aan jouw privacy en behandelen jouw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Iedereen die bij DELA een Uitvaartzorgplan wil afsluiten, doorloopt de aanvaardingsprocedure. Afhankelijk van jouw gezondheidstoestand op het moment van jouw aanvraag word je a) gewoon aanvaard, b) aanvaard met een bijpremie en/of wachttijd of c) bieden we je als alternatief een koopsomformule aan.

De adviserend arts kan een wachttijd opleggen. Die wachttijd wordt uitgedrukt in maanden en kan minimum 1 maand en maximum 60 maanden bedragen. Tijdens deze wachttijd betaal je jouw premie, maar heb je nog geen recht op uitkering en nabestaandenzorg. Jouw wachttijd loopt automatisch af. Daarna ben je verzekerd voor het door jou gekozen verzekerd bedrag en heb je recht op uitkering alsook nabestaandenzorg. De wachttijd is niet van toepassing bij een overlijden ten gevolge van een ongeval. Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak buiten de persoon van de verzekerde ligt, en waarbij deze lichamelijke letsels oploopt, die rechtstreeks en noodzakelijk de dood tot gevolg hebben, ofwel onmiddellijk, ofwel binnen de 12 maanden die volgen op de dag van het ongeval.
Indien je aan een ziekte of aandoening lijdt die niet in de vragenlijst staat, kruis je toch de desbetreffende categorie aan, beantwoord je de vragen en verstrekt je verdere informatie m.b.t. jouw ziekte of aandoening in de ruimte voor eventuele toelichting. Hier vind je terug van welke ziekte of aandoening je geen melding moet maken.

Neen, dit hangt af van verschillende factoren. In de gezondheidsverklaring wordt naar ziekte en medicatiegebruik gevraagd. Dit leidt niet automatisch tot een verhoogde premie. Niettemin moet je steeds eerlijk en grondig de gezondheidsverklaring invullen. De adviserend arts bepaalt of je aanvaard wordt aan de standaardpremie of een bijpremie.

Een bijpremie kan het gevolg zijn van een combinatie van lengte en gewicht en/of andere elementen.

DELA kan je niet rechtstreeks in contact brengen met de adviserend arts omdat dit gevolgen zou hebben op het dossierbeheer. Daarom raden we je aan om het RIZIV-nummer van onze adviserend arts door te geven aan jouw behandelend arts. Je vindt het nummer onderaan de brief over jouw bijpremie en/of wachttijd. Op die manier kunnen beide artsen overleggen en jou hun bevindingen overmaken.

Als DELA slechts één van beide verzekerden kan aanvaarden op basis van een periodieke betaling, dan maken we twee afzonderlijke aanvragen op. Eén aanvraag volgens het medisch advies, waarop de verzekeringnemer kan antwoorden. En een tweede aanvraag waarvoor we de polisdocumenten zullen opmaken overeenkomstig de criteria bij de onderschrijving van de overeenkomst.

Neen. Het acceptatiebeleid dat genomen is na de beoordeling van jouw aanvraag en de inwerkingtreding van jouw overeenkomst geldt voor de hele duur van de verzekering. Jouw verzekeringsovereenkomst treedt in werking op de ingangsdatum en nadat je de eerste premie betaald hebt. Mocht er zich, tussen het ondertekenen van het polisvoorstel en de inwerkingtreding van jouw overeenkomst een wijziging voordoen in jouw algemene gezondheidstoestand, dan dien je dit wel te melden aan DELA. Wanneer jouw gezondheidssituatie verslechtert na de inwerkingtreding van jouw overeenkomst, hoef je dit niet te melden aan DELA en blijf je dus gewoon verzekerd tegen de voorwaarden die bij de inwerkingtreding van de overeenkomst golden.

Zoals vermeld in de brief die je ontving, stelt DELA jouw verzekeringsovereenkomst op volgens de nieuwe premie als wij binnen de twee weken geen reactie van jou mogen ontvangen. Je hebt wel het recht om binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van jouw overeenkomst alsnog jouw aanvraag op te zeggen.