Menu
Zoek
Contact

Gebruiksvoorwaarden

VOORAF

Deze algemene en specifieke gebruiksvoorwaarden, hierna de “Voorwaarden”, zijn van toepassing op de websites beheerd door DELA Holding Belgium NV, te weten: “www.dela.be”, “www.safeinheaven.be”, “www.ingedachten.be en “www.beforeyougo.be” en alle daaronder ressorterende pagina’s (hierna: samen dan wel afzonderlijk de “Website(s)”).

De Website(s) en alle bijhorende applicaties en media zijn eigendom van en worden beheerd door:

DELA Holding Belgium NV 
Noorderplaats 5, bus 2
2000 Antwerpen
E info@dela.be
T 02 800 87 87
RPR Antwerpen  0464.914.763

(hierna: “DELA”)

Je wordt gebruiker van de Website(s) door de Website(s) te bezoeken, informatie te raadplegen of te delen op de Website(s) , en door elk ander gebruik van de Website(s). Geregistreerd gebruiker ben je indien je via een gebruikersnaam en paswoord inlogt op Website(s) of specifieke onderdelen ervan. Elk gebruik van de Website(s) houdt jouw akkoord in met onderhavige Voorwaarden.

DELA heeft het recht om de informatie op en werkingswijze van deze Website(s) op elk moment te wijzigen en de Voorwaarden op ieder moment eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via publicatie op deze Website(s).

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht.

ARTIKEL 1: DOEL EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE(S)

1.De Website(s) hebben tot doel om je zo optimaal mogelijk te informeren over allerhande aspecten omtrent overlijden, wilsbeschikkingen, uitvaart en uitvaartverzekeringen. Het gebruik van de Website(s) is gratis. De toegang tot de algemeen toegankelijke delen van de Website(s) is vrij. Je verbindt zich ertoe om van de informatie weergegeven op de Website(s) uitsluitend persoonlijk gebruik te maken voor privé doeleinden. Elk commercieel gebruik, zoals het plaatsen van promotioneel of publicitair materiaal, is verboden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vanwege DELA. 

Bij gebruik van de Website(s) verklaar je deze Website(s), de inhoud en diensten correct te gebruiken en geen handelingen te stellen die schade kunnen toebrengen aan DELA en/of gebruikers/derden, en/of die een degelijke werking van de Website(s) kunnen verstoren.

Het is verboden deze Website(s), Mijn DELA en safeinheaven (zie art. 7) inbegrepen, aan te wenden voor onwettige of strafbare handelingen, dan wel daarop materiaal te plaatsen of te verspreiden dat strijdig is met de rechten van de mens, de goede zeden, de wet of dat aanstootgevend is. O.m. verbind je zich er aldus toe om geen pornografische, obscene, lasterlijke, smadelijke, beledigende, bedreigende, opruiende, racistische of anderszins voor DELA, andere gebruikers, klanten, personeel en/of derden schadelijke content, informatie, software of overig materiaal op de Website(s) te plaatsen. Maak je een account aan (zie art. 7), dan verklaart je de gegevens op jouw account, voor zover als nodig, up-to-date te houden en als een goede huisvader te beheren.

DELA behoudt zich het recht voor om de toegang tot (de diensten van) de Website(s) te weigeren voor gebruikers die de Voorwaarden overtreden, die gegevens van de Website(s) oneigenlijk gebruiken, o.m. om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mail adressen van andere internetgebruikers ("spamming"), die op de één of andere manier de reputatie van de Website(s) of DELA schade berokkenen, inbreuk plegen op de intellectuele rechten van derden, en/of de Website(s) zou aanwenden voor onwettige doeleinden. DELA behoudt zich eveneens het recht voor om diezelfde personen desgevallend gerechtelijk te vervolgen.

Indien je inhoud plaatst op de Website(s), verklaart je exclusief eigenaar te zijn van alle inhoud en uitsluitend informatie toe te voegen voor jezelf of voor derden die jou wettelijk vertegenwoordigt of voor wie je een mandaat hebt. Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van betrokkene.

2.Via de Website “DELA.be” kan je een polisvoorstel aanvragen voor een uitvaartverzekering bij DELA. Deze verzekering is een betalend product.

De informatie en de prijzen die op de Website(s) en in onze e-mails vermeld staan, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden. Noch de middelen die DELA jou ter beschikking stelt om verzekeringsvoorstellen aan te vragen, noch de gepubliceerde informatie, verlenen op zichzelf bijzondere rechten wat betreft het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst of wat betreft de uitvoering van een reeds afgesloten verzekeringsovereenkomst. Enkel de voorwaarden van de polis die je zou onderschrijven geven uitsluitsel over de precieze rechten en plichten.

Het afleveren - hetzij op het scherm, hetzij per e-mail - van een aanvraagformulier impliceert niet dat DELA je ook daadwerkelijk als klant zal of moet aanvaarden. Op geen enkele wijze kan de informatie op de Website(s) of het afleveren van een aanvraagformulier beschouwd worden als een aanbod tot contracteren, behoudens wanneer in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Het gebruik van en bijdrage tot de “Mijn DELA” (via www.dela.be) en “safeinheaven” (digitale kluis via www.safeinheaven.be)  is uitsluitend voor geregistreerde gebruikers en onderworpen aan de specifieke gebruikersvoorwaarden opgenomen onder art. 7.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED - MINDERJARIGEN

DELA levert hoofdzakelijk diensten in België. Indien je een domicilie in een ander land opgeeft, is DELA gerechtigd om haar diensten te weigeren.

Om van de diensten op “Mijn DELA” (via www.dela.be) en “Safe in Heaven” gebruik te kunnen maken, moet je minstens 16 jaar oud zijn. Als je geen 16 jaar bent, vraagt DELA je om jouw handelingen door jouw ouders of wettelijke voogd te laten bevestigen en vooraf de toestemming van jouw ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordigers te hebben. DELA behoudt zich het recht voor om je als klant te weigeren indien DELA vermoedt dat je minderjarig bent. DELA vraagt de minderjarige gebruikers die persoonlijke gegevens meedelen om ook eerst de privacyverklaring  van DELA te lezen en te bespreken met hun ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordigers.

ARTIKEL 3: INHOUD

1.Geen garanties:
De informatie op de Website(s) is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel en/of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DELA behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website(s) (links inbegrepen) en de ingevoerde informatie op elk tijdstip, zonder aankondiging of kennisgeving, te wijzigen of in te korten alsook om door jou ingevoerde informatie te vergelijken om de nauwkeurigheid ervan te controleren en deze te verifiëren bij derden.

2.Onjuistheden:
DELA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website(s) onbeschikbaar zou zijn, zal DELA zich inspannen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DELA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website(s), en dit in de meest ruime zin voor zover toegelaten door de wet.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, of jou informatie of creaties tegenkomt die hier volgens jou niet thuishoren of inbreuk maken op de rechten van jezelf of een derde, kan je de beheerder van de Website(s) contacteren: webmaster@dela.be.

3.Inhoud van derden:
DELA stelt forums en andere communicatieplatformen ter beschikking van het publiek. Dienaangaande treedt DELA enkel op als technische tussenpersoon en hosting provider. DELA draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud,  user generated content inbegrepen, van de communicatieforums en andere platformen. DELA is niet verplicht om controle te voeren, evenmin om toezicht te houden op de activiteiten op de communicatieforums.

4.Hyperlinks:
DELA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website(s) of van een andere websites, o.m. als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen en/of beschadiging van programma's of andere gegevens op een computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere.

De Website(s) kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s betekent op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. DELA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. De algemene voorwaarden of privacy verklaring van die websites kunnen bovendien ook verschillen van deze van DELA. 

ARTIKEL 4: TECHNISCH FUNCTIONEREN

1.DELA geeft geen garanties voor de goede werking van de Website(s) en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website(s), dan wel vertraging in overdracht van informatie en/of defect aan de server waarop de Website(s) gehost worden. In geval van defect of onderbreking zal DELA alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

2.Evenmin kan DELA aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, zo o.m. verlies van gegevens door een technische storing of menselijke fout, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website(s).

3.DELA is gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de door DELA te verrichten nodige aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens DELA ontstaat.

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

1.DELA is exclusief houder van de intellectuele eigendomsrechten op de Website(s)  Je verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten. Het gebruiksrecht is exclusief en niet aan derden. Je verbindt zich ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de Website vormen geheel of gedeeltelijk oneigenlijk te gebruiken, te exploiteren en/of te ontvreemden.

2.Indien je inhoud op de Website(s) plaatst, verleen je het recht aan DELA om alle toegevoegde informatie te gebruiken in het kader van haar gewoonlijke activiteiten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wordt voorzien; dit evenwel met inachtneming van jouw privacy.

3.De inhoud van deze Website(s), met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en modellen zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DELA, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.

4.Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DELA, informatie van de Website(s) geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Korte aanhalingen zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron “DELA” en met hyperlink verwijzend naar de originele inhoud op de Website(s).

ARTIKEL 6: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1.Mocht je klachten hebben over onze Website(s), kan je ons contacteren via: webmaster@dela.be. We doen er alles aan om jouw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

2.Het gebruik van de Website(s) en onderhavige Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de rechtbanken en hoven gelegen te  Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar andere bevoegde rechtbanken of hoven, onder meer inzake consumentengeschillen.
Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van onderhavige Voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Wetboek van Economisch recht van 28 februari 2013.

ARTIKEL 7: SPECIFIEKE GEBRUIKSVOORWAARDEN: Mijn DELA en safeInheaven

1.Algemeen:
Deze specifieke gebruiksvoorwaarden beheersen jouw gebruik van de Website(s) “Mijn DELA” (via www.dela.be), en “safeinheaven” (jouw digitale kluis via www.safeinheaven.be), hierna gezamenlijk de “Applicaties”.

2.Registratie:
Voor het gebruik van de Applicaties is er een geregistreerd account vereist. Om je  te registreren hebt je jouw e-mailadres en een zelf gekozen paswoord nodig. Met één en hetzelfde account kan je toegang verkrijgen tot beide Applicaties. Om als verzekeringnemer polisinformatie te raadplegen en/of te wijzigen via Mijn DELA, registreer je via e-id. Je kan jezelf registreren voor een of beide Applicaties door naar het desbetreffende online registratieformulier te surfen, alle nodige gegevens in te vullen en jezelf akkoord te verklaren met de toepasselijke voorwaarden.

DELA behoudt zich het recht voor om de toegang tot een of meerdere Applicaties te beperken of te weigeren indien je niet de juiste bevoegdheid heeft. DELA behoudt zich tevens het recht voor een registratie te weigeren of een account te blokkeren. Geen enkele aansprakelijkheid, schadeverlies, kost of vergoeding kan in dit geval ten laste worden gelegd van de beheerder van de Applicaties.

Je staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en verklaart geen vals gebruik te maken van de identiteit van enig ander persoon, een valse naam te gebruiken of een handelsnaam of alias te gebruiken waartoe je als gebruiker geen toestemming gekregen heeft.

3.Loginbeheer:
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw logingegevens (e-mailadres en paswoord, desgevallend e-id voor polisbeheer via Mijn DELA). Je dient dan ook alle redelijke middelen aan te wenden om jouw paswoord geheim te houden en om dit, alsook desgevallend jouw e-id, niet door derden te laten gebruiken. Elk gebruik dat wordt gemaakt van de Applicaties na geldige identificatie met een wachtwoord toebehorend aan jou, zal worden geacht door jou te zijn verricht.

Je verbindt je ertoe DELA onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van jouw account of jouw paswoord of van elke andere inbreuk, zelfs potentiële, op de veiligheid van de Applicaties.

4.Annulatie - uitschrijven:
Indien je jouw registratie in Mijn DELA en/of safeinheaven wenst te annuleren, volstaat het om daartoe een e-mail te verzenden naar info@dela.be wat betreft Mijn DELA en naar info@safeinheaven.be wat betreft jouw digitale kluis.

5.safeinheaven – digitale kluis:
Safeinheaven biedt je kosteloos een digitale kluis aan. In jouw digitale kluis kan je persoonlijke berichten, documenten en profielen op websites en online netwerken opslaan. Je kan de gegevens die je in jouw digitale kluis opslaat steeds volledig of gedeeltelijk wijzigen of weghalen. Www.safeinheaven.be is geen netwerk en legt geen relaties tussen zijn verschillende gebruikers.

Bij het gebruik van jouw digitale kluis duidt je een vertrouwenspersoon aan die zijn aanstelling uitdrukkelijk moet aanvaarden bij DELA. DELA neemt daartoe contact op met de aangeduide vertrouwenspersoon en stuurt deze jaarlijks een confirmatiemail. Je kan de vertrouwenspersoon steeds herroepen en iemand anders aanstellen.

De vertrouwenspersoon heeft volmacht om na jouw overlijden het beheer van jouw digitale kluis verder waar te nemen voor de onderdelen van jouw digitale kluis waarvoor Je de vertrouwenspersoon uitdrukkelijk zal hebben aangesteld. Van zodra DELA een afschrift van jouw overlijdensakte ontvangt, zal DELA jouw vertrouwenspersoon per e-mail uitnodigen om het beheer van de digitale kluis over te nemen.

In geval van samenloop van vertrouwenspersonen op het ogenblik van jouw overlijden, komt de langst geregistreerde en periodiek geconfirmeerde vertrouwenspersoon eerst in aanmerking om het beheer van jouw digitale kluis verder waar te nemen.

DELA zal naar best vermogen inspanningen leveren om de vertrouwelijkheid van de documenten in de digitale kluis te waarborgen door middel van encryptie.

DELA heeft nooit toegang tot de inhoud van jouw digitale kluis. DELA is dan ook op geen enkele manier, noch jegens jezelf, noch jegens jouw nabestaanden, jouw erfgenamen, jouw eventuele legatarissen of jegens derden, aansprakelijk voor de inhoud en de rechtsgevolgen van de documenten die je opslaat in jouw digitale kluis en/of voor elk eventueel gebrek aan handelingsbekwaamheid in hoofde van jouw vertrouwenspersoon.

DELA is evenmin op enigerlei wijze aansprakelijk voor (handelingen van de organisaties achter) de online netwerken waar je een persoonlijk profiel aanhoudt.

DELA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies van opgeslagen gegevens bij oneigenlijk of onrechtmatig gebruik door jezelf van jouw digitale kluis.

In het algemeen aanvaardt DELA geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor enige schade die verband houdt met het gebruik en/of het bezoek van de Applicatie safeinheaven en dit voor zover deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht of openbare orde.

Je verbindt je, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid vanwege DELA, jegens jezelf en jegens derden in dit verband, tot wat volgt: 

  • een gepaste geheimhouding m.b.t. jouw paswoord;
  • de volledigheid, desgevallend een volledige update, van de meegedeelde gegevens nodig voor de aanmaak en het beheer van jouw digitale kluis;
  • de aanstelling van enkel handelingsbekwame vertrouwenspersonen;
  • in het algemeen een voorzichtig gebruik en gebruik te goeder trouw van de Applicatie safeinheaven. Dit houdt in dat je, noch opzettelijk noch door onvoorzichtigheid of nalatigheid, virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur n.a.v. de aanmaak van jouw digitale kluis inbrengt die elektronische gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om de technische veiligheidsmaatregelen van een website of een IT-omgeving te omzeilen of onklaar te maken.

6.Mijn DELA:

Via Mijn DELA kan je kosteloos jouw premieberekening, polisaanvraag en/of uitvaartwensen bewaren. Ben je verzekeringnemer, dan kan je via Mijn DELA ook jouw polisgegevens raadplegen en/of wijzigen via e-id.

Als je jouw uitvaartwensen wenst vast te leggen bij DELA, dan kan je dit via Mijn DELA doen. Het vastleggen van jouw uitvaartwensen gebeurt vrijblijvend en heeft geen bijzondere juridische status, in tegenstelling tot bijvoorbeeld jouw testament.

Door het gebruik van Mijn DELA ten behoeve van het vastleggen van jouw uitvaartwensen, aanvaard je als gebruiker van Mijn DELA deze gebruiksvoorwaarden. Hierdoor komt een overeenkomst tot stand tussen DELA en jou als gebruiker.

DELA kan de door de gebruikers van het portaal ingebrachte gegevens analyseren om de gebruikers gericht te kunnen benaderen met producten en diensten van DELA.

Door gebruik te maken van het portaal ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt op de manier zoals in deze gebruiksvoorwaarden beschreven.

Meer informatie over hoe DELA omgaat met jouw persoonsgegeven is opgenomen in de privacyverklaring.

DELA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies van opgeslagen gegevens bij oneigenlijk of onrechtmatig gebruik door jezelf van jouw digitale kluis. 

In het algemeen aanvaardt DELA geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor enige schade die verband houdt met het gebruik en/of het bezoek van de Applicatie Mijn DELA, en dit voor zover deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht of openbare orde.

Je verbindt je, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid vanwege DELA, jegens jezelf en jegens derden in dit verband, tot wat volgt: 

  • een gepaste geheimhouding m.b.t. jouw paswoord en voorzichtig gebruik van jouw e-id;
  • de volledigheid, desgevallend een volledige update, van de meegedeelde gegevens nodig voor de aanmaak en het beheer van jouw account;
  • in het algemeen een voorzichtig gebruik en gebruik te goeder trouw van de Applicatie Mijn DELA. Dit houdt in dat je, noch opzettelijk noch door onvoorzichtigheid of nalatigheid, virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur inbrengt die elektronische gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om de technische veiligheidsmaatregelen van een website of een IT-omgeving te omzeilen of onklaar te maken.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten van de Gebruiker als consument.

Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Belgisch recht bevoegd is.