Menu
Zoek
Contact

Vrijstellingen en verminderingen in de Brusselse successierechten

Dossier

 

De vrijstelling voor de gezinswoning tussen echtgenoten en partners

In navolging van het Vlaams gewest heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk gewest een vrijstelling in de successierechten voor de gezinswoning ingevoerd tussen echtgenoten en partners.

De vrijstelling kan genoten worden door de echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner, zonder minimumperiode van hun huwelijk of wettelijke samenwoning. De louter feitelijk samenwonende partner daarentegen geniet deze vrijstelling in Brussel niet.

In Brussel kan de vrijstelling voor de gezinswoning niet worden genoten indien de langstlevende wettelijk samenwonende partner een bloedverwant in rechte lijn, een broer of zus, een neef of nicht of een tante of oom van de erflater is.

Merk op dat de echtgenoot, die tevens neef, nicht, oom of tante zou zijn van de Brusselse erflater wel de vrijstelling voor de gezinswoning kan genieten. Huwelijken tussen neven, nichten, ooms en tantes zijn slechts relatief verboden en kunnen nog steeds plaatsvinden met de nodige machtigingen.

 

Het verlaagde tarief voor de familiale vennootschap of familiale onderneming

Met ingang van 1 januari 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar gunsttarieven voor de overgang bij overlijden van familiale ondernemingen geheel afgestemd op de Vlaamse regelgeving. Op enkele details na is de Brusselse regeling identiek aan de Vlaamse.

De familiale vennootschap of onderneming van een Brusselse erflater wordt dus voortaan belast aan 3% door erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en aan 7% door alle andere erfgenamen.

Voor de voorwaarden verwijzen we naar de hogere passage in het Vlaams gewest.

 

Abattement in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners

Hetgeen een erfgenaam in rechte lijn of een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner op grond van het wettelijk erfrecht erft (niet op grond van testament) wordt vrijgesteld ten belope van de eerste schijf van 15.000 euro.

Dit abattement wordt nog eens verhoogd met 2.500 euro voor elk vol jaar dat een afstammeling erft voor diens 21ste verjaardag.

 

Verlaagde tarieven voor de verkrijging van de woning van de overledene

De Brusselse wetgever verleent verlaagde tarieven voor de vererving van de gezinswoning van de overledene ten voordele van afstammelingen of de wettelijk samenwonende partner die niet in aanmerking komt voor de vrijstelling van de gezinswoning (wettelijk samenwonende broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes).

Erfdeel Tarief

0 - 50.000

2%

50.000 - 100.000

5,3%

100.000 - 175.000

6%

175.000 - 250.000

12%

250.000 - 500.000

24%

> 500.000

30%