Menu
Zoek
Contact

Wat is een erfovereenkomst?

Een ‘erfovereenkomst’ is een overeenkomst tussen de toekomstige erflater en de toekomstige erfgenamen over de bestemming van een nog niet opengevallen nalatenschap.

Dossier

Traditioneel gold er in ons recht een principieel -er golden uitzonderingen- verbod op erfovereenkomsten. De wetgever wilde misbruiken en inbreuken op de gelijkheid tussen erfgenamen voorkomen.

Dit principiële verbod op erfovereenkomsten geldt nog steeds, maar sinds het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 in werking is getreden is het verder versoepeld.

Onder strikte wettelijke voorwaarden zijn m.a.w. specifieke ‘erfovereenkomsten’ wel degelijk toegelaten.

 

Belangrijkste innovatie is hier de mogelijkheid van de zgn. globale erfovereenkomst.

 

Met een globale erfovereenkomst kunnen ouders, samen of afzonderlijk, de erfenis regelen in overleg met alle vermoedelijke erfgenamen in neerdalende lijn. Zo kan bv. een nieuw samengesteld gezin een globale erfovereenkomst afsluiten op maat van elke toekomstige erfgenaam en rekening houdend met de concrete situatie van het (nieuw samengestelde) gezin.

 

Volledige gelijkheid tussen de vermoedelijke erfgenamen is niet vereist; wel moet de globale erfovereenkomst evenwichtig zijn.

Zo kan men bv. een duur studieverblijf in het buitenland of een gratis woonvoordeel van een toekomstige erfgenaam verrekenen. Een globale erfovereenkomst kan ook bepaalde schenkingen en voordelen definitief waarderen.

Bedoeling van een globale erfovereenkomst is om eventuele latere misverstanden of conflicten ingevolgde de nalatenschap te vermijden.

 

Middels een globale erfovereenkomst kan een kind er ook mee instemmen dat zijn eigen kinderen -dus de kleinkinderen van de erflater- in zijn plaats worden toebedeeld. Dit is dan een zgn. ‘generatiesprong’.

 

Erfovereenkomsten vergen een notariële akte en worden ingeschreven in het Centraal testamentenregister.

 

Erfovereenkomsten doen geen afbreuk aan het recht van de erfgenaam om de erfenis te verwerpen, te aanvaarden of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving (zie hieronder, Onderdeel 6) wanneer de erflater is overleden.

Andere artikels rond erfenis

Wat is een erfenis?

Als een persoon overlijdt, wijst de wet de erfgenamen aan. De wetgeving heeft binnen deze context een rangschikking opgesteld volgens orde en graad.

Lees meer

Wie zijn er erfgenaam? Bloedverwanten en langstlevende partner

De wet bepaalt wie er erfgenaam is, m.a.w. wie er erft.
De bepalingen ter zake vinden we terug in het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titels I, II en IIbis.

Lees meer

Wat is een schenking? Wat is de weerslag van een schenking op de nalatenschap?

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker zich ‘dadelijk en onherroepelijk’ van een bepaald goed ontdoet ten voordele van de begiftigde. 

Lees meer

Is een erfgenaam verplicht om erfenis te aanvaarden?

Laat de erflater veel schulden na, dan kan een erfenis een vergiftigd geschenk betekenen.
De wettelijke erfgenamen staan immers in voor alle openstaande schulden van de erflater.
Lees meer