Menu
Zoek
Contact
Erfovereenkomst

Wat is een erfovereenkomst?

Een ‘erfovereenkomst’ is een overeenkomst tussen de toekomstige erflater en de toekomstige erfgenamen over de bestemming van een nog niet opengevallen nalatenschap.

Dossier

Traditioneel gold er in ons recht een principieel -er golden uitzonderingen- verbod op erfovereenkomsten. De wetgever wilde misbruiken en inbreuken op de gelijkheid tussen erfgenamen voorkomen.

Dit principiële verbod op erfovereenkomsten geldt nog steeds, maar sinds het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 in werking is getreden is het verder versoepeld.

Onder strikte wettelijke voorwaarden zijn m.a.w. specifieke ‘erfovereenkomsten’ wel degelijk toegelaten.

 

Belangrijkste innovatie is hier de mogelijkheid van de zgn. globale erfovereenkomst.

 

Met een globale erfovereenkomst kunnen ouders, samen of afzonderlijk, de erfenis regelen in overleg met alle vermoedelijke erfgenamen in neerdalende lijn. Zo kan bv. een nieuw samengesteld gezin een globale erfovereenkomst afsluiten op maat van elke toekomstige erfgenaam en rekening houdend met de concrete situatie van het (nieuw samengestelde) gezin.

 

Volledige gelijkheid tussen de vermoedelijke erfgenamen is niet vereist; wel moet de globale erfovereenkomst evenwichtig zijn.

Zo kan men bv. een duur studieverblijf in het buitenland of een gratis woonvoordeel van een toekomstige erfgenaam verrekenen. Een globale erfovereenkomst kan ook bepaalde schenkingen en voordelen definitief waarderen.

Bedoeling van een globale erfovereenkomst is om eventuele latere misverstanden of conflicten ingevolgde de nalatenschap te vermijden.

 

Middels een globale erfovereenkomst kan een kind er ook mee instemmen dat zijn eigen kinderen -dus de kleinkinderen van de erflater- in zijn plaats worden toebedeeld. Dit is dan een zgn. ‘generatiesprong’.

 

Erfovereenkomsten vergen een notariële akte en worden ingeschreven in het Centraal testamentenregister.

 

Erfovereenkomsten doen geen afbreuk aan het recht van de erfgenaam om de erfenis te verwerpen, te aanvaarden of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving (zie hieronder, Onderdeel 6) wanneer de erflater is overleden.