Menu
Zoek
Contact

Wedstrijdreglement

1. Organisatie en wedstrijdperiode

1.1. DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864, hier vertegenwoordigd door Geert Deschoolmeester, Managing Director Insurance, is de organisator van de wedstrijd.

1.2 De wedstrijd loopt van 15 oktober 2022 00:01 tot en met 1 december 2022 23:59.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Deelnemen aan de wedstrijd kan zonder bijkomende verplichting.

2.2. De wedstrijd is voorbehouden voor DELA-klanten in bezit van een uitvaartverzekeringspolis. Daarenboven die een briefwisseling ontvingen met als doelstelling het vergaren van elektronische mailadressen en de daarbij horende toestemming om in de toekomst digitaal via het opgegeven e-mailadres te mogen communiceren over het verzekeringscontract. Het gaat dan over de jaarlijkse informatiefiche, bevestigingsdocumenten van aanpassingen aan de polis enzovoort. We gebruiken het e-mailadres niet voor commerciële doeleinden en geven deze niet door aan andere partijen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd, zowel van de DELA-groep als van andere ondernemingen, kunnen niet deelnemen.

2.3. Er is maar één deelname mogelijk per uitvaartverzekeringspolis.

2.4. Het deelnemingsformulier staat op de website www.dela.be/nl/wedstrijd. Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die zijn ingediend vóór 1 december 2022 om 23u59 zijn geldig voor deelname. Met een volledig ingevuld deelnemingsformulier wordt bedoeld: de naam en voornaam van de verzekeringnemer, polisnummer, geboortejaar en elektronisch mailadres incl. toestemming zijn correct opgegeven en worden gevolgd door een positieve bevestiging van deelname op het opgegeven elektronische mail adres. Deelnames die niet beantwoorden aan de voorwaarden (bijvoorbeeld niet volledig ingevuld, een incorrect elektronisch mail adres, geen toestemming verleend) komen niet in aanmerking.

2.5. De prijs bestaat voor elk van de familieleden opgenomen in de uitvaartverzekeringspolis, uit één geldig toegangsticket voor Pairi Daiza. Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moet de deelnemer zijn geldige elektronische mail adres medegedeeld hebben en toestemming gegeven hebben om voortaan digitaal te communiceren. Ter bevestiging hiervan wordt in retour een bericht gestuurd op dit adres. Na afloop van de wedstrijdperiode worden de toegangstickets verdeeld onder de winnaars, zoals bepaald in artikel 2.6

2.6. De winnaars van de prijzen worden aangeduid aan de hand van de antwoorden op de hoofdvraag en op de schiftingsvraag op het online-deelnemingsformulier. De deelnemers die de hoofdvraag correct beantwoord hebben, komen in aanmerking voor het winnen van de vermelde prijs. Uit die deelnemers met een correct antwoord op de hoofdvraag, wordt een rangschikking bepaald op basis van het antwoord op de schiftingsvraag. De persoon die het antwoord op de schiftingsvraag correct beantwoordde of het dichtst benaderde, wordt als eerste gerangschikt enzovoort. Als de organisator dan nog een ex-aequo vaststelt, dan wint de deelnemer die het eerst de antwoorden via het online-deelnemingsformulier doorstuurde. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De deelnemers kunnen hiertegen dus niet in beroep gaan. De hoofdvraag betreft de leeftijd van DELA: “Hoeveel kaarsjes mocht DELA dit jaar (2022) uitblazen” met keuze uit 65,75 of 85 jaar. De schiftingsvraag betreft het aantal juiste antwoorden op de hoofdvraag die DELA ontvangen heeft op 1 december 2022 om 23:59. De groep van winnaars die hieraan beantwoorden ontvangen na 15 december 2022 hun toegangsticket voor Pairi Daiza te gebruiken vóór 31 december 2023.

3. De Prijs

3.1. De prijs bestaat voor elk van de familieleden opgenomen in de uitvaartverzekeringspolis, uit één geldig toegangsticket voor Pairi Daiza.

3.2. De gewonnen prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelde, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.4. De organisator brengt de winnaars per elektronisch bericht op de hoogte.

3.5. De winnaars moeten de prijs binnen de door de organisator vooropgestelde termijn van 5 werkdagen bevestigen via een eenvoudige retour van de het elektronisch bericht. Als dit niet gebeurt, vervalt het recht van de winnaars op de prijs definitief.

3.6. De organisator, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de verzendingen.

4. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, heeft de organisator het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisator heeft in die gevallen ook het recht om: (i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

5. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet schriftelijk en binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende adres gestuurd worden: contact@dela.be of https://www.dela.be/nl/faq/mijn-polis/waar-kan-ik-terecht-met-mijn-klacht. De organisator behandelt enkel de klachten die schriftelijk via dit adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisator beoordeelt de klachten en doet er een definitieve uitspraak over.

6. Persoonsgegevens

De organisator gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemer enkel in het kader van deze wedstrijd om te controleren of de deelnemer voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden en voor het bezorgen van de prijs aan de winnaars. Meer informatie over de rechten en de aanspreekpunten in verband met privacy vindt de deelnemer in de algemene privacyverklaring van DELA. Deze privacyverklaring staat op www.dela.be/privacy of kan opgevraagd worden in het hoofdkantoor van DELA of via DELA Customer Care (02 800 87 87). De organisator houdt de gegevens bij gedurende de periode die nodig is voor de afhandeling van de wedstrijd en behandeling van eventuele betwistingen hieromtrent.

7. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd neemt.

8. Wijziging of annulering van de wedstrijd

8.1. De organisator kan de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zal de organisator deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisator zal dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

8.2. De organisator, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelde, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelde, lasthebbers of medewerkers.

9. Aansprakelijkheid

De organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelde, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of één van hun aangestelde, lasthebbers of medewerkers.

10. Communicatie

De organisator is niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

11. Diverse bepalingen

11.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per email verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

11.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

11.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Verantwoordelijk uitgever: DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864, hier vertegenwoordigd door Geert Deschoolmeester, Managing Director Insurance.