Menu
Contact

Waarom vragen wij uw gezondheidsgegevens?

DELA vraagt van u als verzekerde een aantal gezondheidsgegevens, waaronder de gegevens gevraagd onder punt 2 en 3 van de ‘Gezondheidsverklaring’ en eventueel de gegevens gevraagd in de ‘Gezondheidsvragenlijst Uitvaartzorgplan’.

Voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Wij vragen uw gezondheidsgegevens op in het kader van de beoordeling, het
afsluiten en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Uw gezondheidsgegevens worden verwerkt:

  • voor de beoordeling of en onder welke voorwaarden de verzekeringsovereenkomst kan worden afgesloten;
  • voor de bepaling van het te verzekeren risico (hoogte premiebepaling, eventuele wachttijd, alternatief voorstel);
  • voor de uitkering van het verzekerd kapitaal bij overlijden;
  • om bij overlijden na te gaan of uw gezondheidstoestand op het moment van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst naar waarheid werd meegedeeld en voor het behandelen van mogelijke geschillen.

Wie ontvangt uw gezondheidsgegevens nog?

Uitsluitend de personen binnen DELA die belast zijn met het proces met betrekking tot uw gezondheidsgegevens ontvangen uw gezondheidsgegevens. Daarnaast worden ze uitsluitend verstrekt aan:

  • de raadgevende geneesheren;
  • de personen die in het kader van een geschil kennis dienen te nemen van uw gezondheidsgegevens (vb. een advocaat);
  • andere personen die noodzakelijk over uw gezondheidsgegevens moeten kunnen beschikken.

Intrekken van uw toestemming

U heeft als verzekerde het recht om uw uitdrukkelijke toestemming, gegeven voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens, in te trekken. Dit zou mogelijk een impact kunnen hebben op de verdere uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en kan er bijvoorbeeld toe leiden dat uw deel van de verzekeringsovereenkomst moet afgekocht worden. Alle handelingen die wij stelden voordat u uw toestemming introk, blijven geldig. Intrekking van uw toestemming kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via e-mail (privacy@dela.be) of per post (DELA ter attentie van de Data Protection Officer, Noorderplaats 5 bus 2 in 2000 Antwerpen), vergezeld van een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart ter identificatie.

Hoelang worden uw gezondheidsgegevens bewaard?

Wij zullen uw gezondheidsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen.

Wilt u meer weten? Wij raden u aan onze Privacyverklaring te lezen. U kunt kosteloos een kopie aanvragen via e-mail of per post. Ook met vragen kunt u steeds bij ons terecht via dezelfde kanalen.

Wat willen wij u vertellen over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wie zijn wij?

Wij zijn DELA. Dat staat voor ‘Draagt Elkanders Lasten’. Onder ‘DELA’ wordt verstaan DELA Natura-en levensverzekeringen N.V. - Belgisch bijkantoor, gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, België met als ondernemingsnummer 0665.931.229. DELA is het Belgische bijkantoor van de Nederlandse vennootschap DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. met maatschappelijke zetel te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, Nederland en met als KvK nummer 17078393. DELA is toegelaten voor tak 21 levensverzekeringen onder codenummer 2864. Wij treden bij de verwerking van uw persoonsgegevens op als ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

Waarom vragen wij uw persoonsgegevens?

Wij vragen uw persoonsgegevens (hieronder vallen ook uw gezondheidsgegevens) om u te kunnen identificeren, om contact met u te kunnen opnemen, om u informatie toe te sturen, om te beoordelen of en onder welke voorwaarden de verzekeringsovereenkomst kan worden afgesloten, deze aan te gaan en uit te voeren. Verder vragen wij uw persoonsgegevens zodat wij de wetgeving kunnen naleven (zoals bijvoorbeeld in het kader van anti witwas, boekhouding en fiscale verplichtingen), de noodzakelijke controles kunnen uitvoeren (o.a. voor opsporing en voorkoming van fraude) en de behandeling van klachten en complimenten. Om het aanbod van DELA te laten afstemmen op de noden van haar klanten, kan DELA uw persoonsgegevens analyseren. Tot slot gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over gelijksoortige producten en/ of diensten die DELA kan aanbieden.

Op basis van welke wettelijke redenen gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en om alle wettelijke verplichtingen, waaraan wij moeten voldoen, na te leven. Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te gebruiken wanneer wij u contacteren over onze gelijksoortige producten en/of diensten, voor andere ‘direct marketing’ activiteiten (mailings, folders, brochures, …) en wanneer wij studies en statistieken maken. Tot slot zal uw uitdrukkelijke toestemming als reden gelden voor de verwerking. Bijvoorbeeld in het kader van de verwerking van uw gezondheidsgegevens, van het aanbieden van niet gelijksoortige producten en/of diensten van DELA, om uw klikgedrag op onze website te kunnen vaststellen en overige activiteiten waarvoor uw toestemming is vereist.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens nog?

Wij kunnen voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst persoonsgegevens doorgeven binnen alle juridische entiteiten die direct of indirect gecontroleerd worden door de Nederlandse vennootschap Coöperatie DELA, met maatschappelijke zetel te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, Nederland (al deze juridische entiteiten samen worden hierna genoemd ‘DELA Groep’). Het doorgeven van de persoonsgegevens kan kaderen in de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst of het gerechtvaardigde belang van de DELA Groep. In de volgende drie situaties delen wij uw persoonsgegevens met andere organisaties buiten DELA:

  • indien noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst;
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale verplichtingen);
  • wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Uw persoonsgegevens (hieronder vallen ook uw gezondheidsgegevens) zullen niet worden doorgegeven aan een ontvanger die zich buiten de Europese Economische Ruimte (hierna ‘EER’) bevindt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij denken hier bijvoorbeeld aan een repatriëring vanbuiten de EER naar België. In dit geval zorgt DELA voor passende waarborgen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het beheer van de verzekeringsovereenkomst, rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht op inzage van uw persoonsgegevens en op verbetering, beperking of het verwijderen ervan. Verder heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op overdracht van uw persoonsgegevens. Wij zullen aan uw verzoek tegemoet komen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Wat betreft de verwerking van uw gezondheidsgegevens en het ontvangen van bijzondere marketing activiteiten, dient u uw uitdrukkelijke toestemming te geven. Dit impliceert dat u steeds het recht hebt deze toestemming in te trekken. De handelingen die DELA vóór deze intrekking heeft gesteld, blijven geldig. Als u uw toestemming voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens intrekt, kan dit een impact hebben op de verdere uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Dit kan ertoe leiden dat de verzekeringsovereenkomst moet afgekocht worden. Tenslotte heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.privacycommission.be/nl - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00). Wilt u meer weten? Wij raden u aan onze Privacyverklaring te lezen. U kunt kosteloos een kopie aanvragen via e-mail of per post. Ook met vragen kunt u steeds bij ons terecht via volgende kanalen: E-mailadres: privacy@dela.be / Adres: DELA, ter attentie van de Data Protection Officer, Noorderplaats 5 bus 2 in 2000 Antwerpen.

Toestemmingsverklaring wat betreft de verwerking van de gezondheidsgegevens van de verzekerde