Menu
Zoek
Contact

Wettelijke mededelingen aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België

DELA Natura- en Levensverzekeringen NV – Belgisch Bijkantoor (DELA) is verplicht om gegevens te bezorgen aan het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) over haar klanten die een levensverzekering met een component leven hebben. Deze centrale databank is ondergebracht bij de Nationale Bank van België (NBB).

DELA beheert enkele overgenomen portefeuilles die onder deze verplichting vallen. De verplichting tot het meedelen van informatie aan het CAP geldt niet voor een uitvaartverzekering aangezien deze enkel een component overlijden bevat.

Wettelijke basis: wet van 8 juli 2018
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018070803

Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

Welke gegevens

Wat betreft de levensverzekering met een component leven, dient DELA één keer per jaar, ten laatste op 31 maart, de identificatiegegevens van deze cliënten mee te delen, alsook de verschillende soorten lopende contracten tijdens het vorige jaar.
De identificatiegegevens voor natuurlijke personen zijn het rijksregisternummer of, bij gebrek hieraan, de naam, voornaam, datum en plaats van geboorte (of bij gebrek hieraan, het geboorteland).

Doelstelling

Het CAP moet de fiscale administratie toelaten om het fiscaal onderzoek alleen bij die financiële instellingen in te stellen die tijdens de betrokken aanslagjaren contractuele relaties met de door het onderzoek beoogde belastingplichtigen hebben gehad, zonder alle financiële instellingen hierover te moeten ondervragen.
Rekening houdend met de grote gevoeligheid van de aan het CAP meegedeelde gegevens, heeft de wetgever ervoor gekozen om de organisatie en werking ervan toe te vertrouwen aan de Nationale Bank. Deze instelling is onafhankelijk ten aanzien van de overheidsdiensten en neutraal tegenover de vestiging van de belasting.

Bijkomende inlichtingen

Indien je de gegevens wenst te kennen die op jouw naam zijn geregistreerd bij het CAP, dan dien je een specifieke procedure te volgen opdat het CAP jouw aanvraag zo spoedig mogelijk kan behandelen. Het CAP verstrekt geen enkele persoonlijke informatie betreffende de geregistreerde gegevens per telefoon, fax of e-mail.

Voor bijkomende inlichtingen kan je zich wenden tot het CAP:

  • telefonisch op het nummer + 32 2 221 30 08 (van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur),
  • per e-mail op volgend adres: cap.pcc@nbb.be
  • schriftelijk: Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Nieuw vanaf 2021

Vanaf 2021 dient DELA eveneens de geglobaliseerde bedragen per verzekeringnemer (stand op 31/12) aan te geven. Deze informatie moet jaarlijks voor 31 maart worden doorgegeven. De eerste maal dat DELA deze aangifte zal doen is per 31/01/2022.