Menu
Zoek
Contact

Een woordje uitleg over het vergelijken van verzekeringen

De wet verplicht ons om het cursief stukje tekst hieronder te vermelden zonder aanpassingen. We geven je er graag een woordje uitleg bij, zodat alles duidelijk is.

Merk op dat als je verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, je niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules. De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van het bedrijf.

Waar gaat het over?

De tekst wijst erop dat je bij het vergelijken van verzekeringen niet alleen naar de premie moet kijken, maar ook moet letten op bijvoorbeeld de reikwijdte van de waarborgen en op de kosten en de lasten.

Wat betekenen die woorden?

  • de reikwijdte van de waarborgen: dit is waarvoor je verzekerd bent
  • de acquisitiekosten zijn de wervingskosten: de kosten voor het verzekeringsadvies en voor het opstellen van jouw polis
  • de administratiekosten: dit zijn de kosten voor de opvolging van jouw polis
  • de lasten: dit zijn de taksen opgelegd door de overheid

Waar komt het op neer?

Dat er in elke verzekeringspremie kosten en lasten zitten. Die staan afzonderlijk vermeld.

Het grootste deel van jouw premie wordt gebruikt om je te verzekeren en te garanderen dat wij onze beloftes nakomen. Het resterende deel van de premie dient voor de acquisitiekosten, de administratiekosten en de verplichte taks. De verplichte taks bedraagt 2% van jouw premie en storten wij door aan de overheid.

Meer over de acquisitiekosten

Dit zijn de kosten die we maken om onze diensten aan jou te presenteren, je te adviseren, een voorstel op maat voor jou te maken en jouw dossier te behandelen. Ze dekken meer dan de vergoeding aan de bemiddelaar: ze omvatten bijvoorbeeld ook de reclamekosten en de kosten voor het opstellen van de polis en het regelen van de medische acceptatie.

Meer over de administratiekosten

Elke dag zetten wij ons in om onze klanten een optimale service te bieden. Onze hele organisatie is daarop afgestemd, met de nodige mensen, middelen en infrastructuur. De kosten daarvoor vallen onder de noemer 'administratiekosten'.